Nacrt ugovora o pripajanju

Izvestaj o promeni pravne forme

Obavestenje poveriocima

Predlog Odluke o promeni pravne forme

Odluka o prinudnom otkupu akcija svih preostalih akcionara

Odluka o usvajanju godisnjeg izvestaja o poslovanju 2016

Odluka o raspodeli dobiti 2016

Godisnji izvestaj za 2015.godinu

Odluka o raspodeli dobiti 2014

Odluka o usvajanju godisnjeg izvestaja o poslovanju 2014

Godisnji izvestaj za 2014.godinu

Odluka o raspodeli dobiti 2013

Odluka o usvajanju godisnjeg izvestaja o poslovanju 2013

Godisnji izvestaj o poslovanju za 2013

Odluka o usvajanju godisnjeg izvestaja o poslovanju 2012

Odluka o raspodeli dobiti 2012

Godisnji izvestaj 2012.pdf